Programi

LND 2018-2019

DODATNE DEJAVNOSTI 2018-19

 

PREDSTAVITEV  PROGRAMOV  VRTCA

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96) določa temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje. Najpomembnejša naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

ORGANIZIRANOST PROGRAMOV

V vseh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 – 9 ur, in sicer:

 •  programi za otroke od 1. do 3. leta starosti,
 •  programi za otroke od 3. do 6. leta starosti.

Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene (otroci enake starosti), heterogene (otroci različne starosti od 1. do 3. leta ali 3. do 6. leta) in kombinirane oddelke (otroci različne starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, ki imajo dodatno strokovno pomoč.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Okvirni celodnevni program v jasličnih skupinah (od 1 do 3 leta):

 • prihod otrok in individualna igra,
 • zajtrk,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na terasi, igrišču ali v drugih prostorih; med igro imajo otroci ves čas možnost počitka, sadja in napitkov,
 • kosilo,
 • počitek,
 • malica,
 • igra in odhod domov.
Okvirni celodnevni program v predšolskih skupinah (od 3 do 6 let):
 • prihod otrok in igra v manjših skupinah,
 • zajtrk,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na igrišču ali v drugih prostorih; sprehod, obiski zunanjih ustanov, bližnje okolice …; med igro imajo otroci ves čas na razpolago sadje in napitke,
 • kosilo,
 • sproščanje, možnost počitka na ležalnikih ali blazinah, umirjene dejavnosti v manjših skupinah,
 •  malica,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra v manjših skupinah, na igrišču,
 • odhod domov.

ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Vodilo za načrtovanje in vrednotenje ciljev programov je temeljni programski dokument, Kurikulum za vrtce, ki ga je marca leta 1999 sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledimo, ter področja dejavnosti (jezik, družba, narava, matematika, umetnost, gibanje), ki se v aktivni vlogi otrok med seboj prepletajo in povezujejo. Zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti. Posebej poudarja sodelovanje s starši, saj prav povezava vrtec–starši, veliko prispeva k medsebojnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

V izvedbeni kurikul vnašamo tudi obogatitvene programe kot so izleti, lutkovne predstave, prireditve z zunanjimi gosti, delavnice, športna značka Mali sonček …

Vsebino izbirajo vzgojitelji/ce in pomočniki/ce vzgojitelja/ice ali pa se v dogovoru z otroki skupno odločijo za temo. V načrtovanje se lahko vključi tudi starše. Strokovni delavci oddelka se pri izvajanju vsebin prilagajata interesom in željam otrok ter doživljanju v skupini. Pri izvajanju vzgojnega dela se upošteva posebnost skupine in posameznikov ter s ponudbo različnih aktivnosti dajeta možnost izbire (dejavnosti, materiala in prostora). Hkrati ustvarjata pogoje za otrokovo aktivnost in uravnoteženost njegovega napredka na vseh področjih: gibalnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem. Vzgojno delo poteka na podlagi igre in lastne aktivnosti, v večjih in manjših skupinah pa tudi individualno.

O svojem delu za določeno obdobje in poteku izvajanja le tega, starše strokovni delavci obveščajo na oglasni deski, roditeljskih sestankih, o napredku posameznega otroka pa na pogovornih urah.

SPECIFIČNI PROGRAMI

V primeru vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelek, izvajamo prilagojeno izvajanje programa in nudimo tem otrokom individualno strokovno pomoč.

DODATNI PROGRAMI

Ob obogatitvenih programih, ki so del kurikula, nudi vrtec glede na prostorske možnosti
tudi možnost vključitve otrok v dodatne programe:

 • spoznavanje s tujim jezikom in kulturo,
 • plesne urice,
 • z ritmično gimnastiko in
 • baletom.

Dodatne programe izvajajo zunanji izvajalci in niso vključeni v ekonomsko ceno programa.
Programi potekajo v popoldanskem času, v manjših skupinah otrok.