Sklad vrtca


SKLAD VRTCA

V vrtcu že dolga leta deluje Sklad vrtca, ki je ustanovljen za:

• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financira iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• pomoč socialno šibkim otrokom v okviru možnosti.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom vrtca in svetom staršev pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva pa se porabijo namensko.


LETNO POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA MEDVODE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

V šolskem letu 2019/20 smo zbirali denarna sredstva na različne načine. Nekaj s prodajo izdelkov na jesenski tržnici, na novoletnem in s prodajo novoletnih voščilnic, ter z donacijami staršev.

Večino izdelkov so pripravili strokovni delavci skupaj z otroki. Te izdelke so v odkup ponudili na skupnih srečanjih s starši in različnih bazarjih. Starši se vedno izkažejo in običajno pohvalijo take oblike srečanj oz. način zbiranja sredstev, ki so namenjena v sklad vrtca.

 

Tabela: stanje sredstev v šolskem letu 2019/120

ENOTA Prenos sredstev
2018/19
v €
Zbrana sredstva
1.9.2019-31.12.2019
v €
Zbrana sredstva
1.1.2020-31.8.2020
v €
Porabljena sredstva
2019/20
v €
Stanje na dan
31. 8. 2020
v €
OSTRŽEK 599,69 0,00 0,00 227,41 599,69
SENICA 315,40 121,50 0,00 0,00 436,90
SORA 1.412,04 280,00 0,00 50,00 1.642,04
MEDVOŠKA 174,01 28,50 0,00 0,00 202,51
PRESKA 719,60 0,00 0,00 0,00 719,60
SMLEDNIK 457,31 0,00 0,00 0,00 457,31
SMLEDNIK-NOVI 499,76 0,00 0,00 301,89 197,87
PIRNIČE 1.856,08 0,00 0,00 500,70 1.355,38
OSTALO 2522,09 501,45 1.020,26 1746,58 2.297,22
PRENOS IZ PRETEKLIH LET 6.942,67 0,00 0,00 0,00 6.942,67
SKUPAJ 15.498,65 931,45 1,020,26 2.599,17 14.851,19

Ostalo: zbrana sredstva so od prostovoljnih prispevkov staršev za Sklad Vrtca Medvode.

V šolskem letu 2019/20 so zaradi koronavirusa SARS-Cov-2 odpadli vsi tabori, zato ni bilo nič sredstev iz sklada porabljenega v te namene. Sredstva, ki so šla z računa pa so še za tabore iz šolskega leta 18/19, ker je bil račun pozno izdan. Porabljena sredstva pod ostalo so bila porabljena še za nakup rolerjev in ščitnikov za otroke, nekaj igrač za eno skupino, ker je bila donacija staršev iz skupine in so tako želeli. Pod ostalo je vpisana tudi donacija Rotary cluba, v znesku 915,41€, denar pa se je porabil za nakup pitnikov vode za enote: Ostržek, Pirniče in Smlednik. Po novem letu smo kupili še dva »kamišibaja« za enoti Soro in Pirniče, ter nekaj tehnične opreme za enoti Pirniče in Smlednik.

 

 

 

Prilagoditve