Prva zaposlitev


V januarju 2020, smo kandidirali na javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«.

Glavni cilji razpisa so:

 • Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile.
 • Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade.
 • Znižanje brezposelnosti mladih.

Kandidirali smo za dve delovni mesti, za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. Razporejena sta v enoti Smlednik in Ostržek.
Na začetku je kandidat za pomočnika vzgojitelja začetnika spoznaval dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca (mesec maj in junij), kasneje (julij, avgust in september 2020) se sam aktivno vključeval v proces dela, ki zajema spodaj opisane naloge.

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca, zlasti pa:

 • sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v enoti vrtca;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji);
 • sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj;
 • vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija);
 • pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok;
 • vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.

Opravlja druga dela v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega procesa:

 • sodeluje s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj njega;
 • sodeluje v strokovnih organih vrtca in enote vrtca;
 • sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem;
 • vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela;
 • pomaga vzgojitelju pri urejanju igralnic, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov ipd.;
 • pomaga vzgojitelju pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca;
 • pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih organizira vrtec.

Opravlja druga dela, po katerih se potreba pojavlja občasno ali nepričakovano:

 • dela v inventurnih komisijah;
 • dela v strokovnih organih in strokovnih skupinah;
 • se sprotno strokovno izobražuje pri uvajanju novosti – HACCP;
 • vzdržuje pribor, posodo, delovne stroje in prostore;
 • sodeluje z vzgojiteljem pri izvajanju varstvenega in drugega dela v skupini;
 • po potrebi samostojno sprejema otroke v jutranjih urah in jih oddaja staršem;
 • opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi ter po navodilih vodje enote, organizacijskega vodje in ravnatelja.

Opravlja tudi druga dela in naloge po navodilih vzgojitelja in pomočnika ravnatelja.
Kandidatu omogočamo delo v vseh starostnih skupinah, da si bo tako pridobil specifične izkušnje z določeno starostjo otrok.
Imel bo možnost udejanjanja svojih dodatnih znanj in veščin (kot npr. tečaj rolanja, šivanja, elementi drugih pedagoških pristopov …) ter sodelovati v timskih skupinah, razvoju inovativnih idej, vključevanju v trajnostni razvoj  – igralnica v naravi, gozdna igralnica …
Tako si kandidat pridobiva vse potrebne vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki mu bodo omogočile pristop k strokovnemu izpitu s področja VIZ.

 

Prilagoditve