Šola za starše

Šola za starše

V sodelovanju z Akcijsko skupino Medvode že nekaj let zaporedoma organiziramo »Šolo za starše«. To je ena izmed oblik sodelovanja s starši, v kateri se s predavatelji različnih področij, predvsem pa strokovnjaki predšolskega obdobja pogovarjamo o razvoju otroka in vseh posebnostih tega razvojnega obdobja. Teme predavanj so take, da se lahko pogovarjamo o konkretnih primerih iz svojega domačega okolja.

Tudi v letošnjem šolskem letu 2021/2022 bomo organizira tri srečanja, in sicer:

 

Naslov: Datum in prostor: Predavatelj:
Zdravo samošpoštovanje
19.10.2021
Barbara Brinovec Pribaković
Spoštljivo in učinkovito postavljanje mej 30.11.2021 Marjeta Doupona
Novi časi, novi otroci
18.1.2022 Dejan Sotirov in Matic Novak

ZDRAVO SAMOSPOŠTOVANJE – temeljni psihični imunski sistem (Predavateljica Barbara Brinovec Pribaković, 19. 10. 2021)

Zdravo samospoštovanje otroka kot temeljni imunski sistem, temeljni varovalni dejavnik, omogoča otroku, mladostniku, odraslemu, da se na kar najbolj konstruktiven način sooča z življenjskimi izzivi, stiskami. Gradi se od ranega otroštva naprej, odvisno pa je predvsem od zmožnosti otroku pomembnih odraslih, da otroka resnično uzrejo kot posameznika, individuum. Razvoj samospoštovanja ne poteka vzporedno z razvojem samozavesti, gre za dva ločena sistema. Tako vzgojne metode, ki se uporabljajo za krepitev samozavesti (pohvala, povratna informacija,..) ne vplivajo na oblikovanje samospoštovanja. Zdrav občutek samospoštovanja je tudi v močni korelaciji z osebno odgovornostjo človeka. V sodobnem času se izkazuje, da so otroci pogosto vzgajani k razvoju močne samozavesti, tudi na področjih, kjer sicer ni realna, kjer niso realno uspešni. Tovrstne vzgojne prakse otrokom ne koristijo, ter jih ne pripravijo na kasnejše soočanje z življenjskimi preizkušnjami, izzivi. Tako otroci in mladostniki zaradi notranje, osebnostne nestabilnosti teže presodijo, kdaj postane njihovo vedenje destruktivno (nasilništvo) ali avtodestruktivno (zloraba drog, motnje hranjenja, vse odvisnosti itn.). Jasno je, da mladim ni mogoče preprečiti stika, soočanja z drogami, ločitvami, preselitvami in drugimi stresnimi situacijami v življenju; potrebno jih je opremiti z notranjo trdnostjo, ki jim bo omogočala suvereno, konstruktivno delovanje v težjih življenjskih situacijah.

Otroci razvijajo svoje samospoštovanje pravzaprav v celoti iz sebe. Vsi ljudje se rodimo z zrncem samospoštovanja, ki začne kliti v trenutku, ko se otrok rodi, in nikoli ne neha rasti ter razvijati novih poganjkov in cvetov. Naloga staršev je, da dajo otroku prave spodbude – in da poskrbijo za to, da ne ranijo otrokove osebne integritete. Občutka samospoštovanja ne moremo drugim »dati«, lahko pa jim pomagamo, da ga začnejo razvijati – in za to ni nikoli prepozno!

Na predavanju bo govor o tem, kako lahko spodbujate in podpirate svojega otroka, toda poleg tega ne smemo pozabiti, da je v družinskem življenju pomembno samospoštovanje prav vseh družinskih članov. Če so starši odprti in zavestno vzpostavljajo razmerje s svojimi otroki, bodo tudi na lastni koži občutili, da lahko otroci pomembno prispevajo k razvoju samospoštovanja odraslih. Vzgoja in skupno življenje je vzajemen proces, in naše samospoštovanje je v veliki meri odvisno od tega, kaj lahko drug drugemu damo. Otroci imajo enake potrebe kot odrasli: tako kot si starši želijo prispevati v življenju otrok, hočejo tudi otroci biti pomembni za življenje svojih staršev.

SPOŠTLJIVO IN UČINKOVITO POSTAVLJANJE MEJ – o bližini in mejah med odraslimi in otroki (Predavateljica Marjeta Doupona, 30. 11. 2021)

Občutek varnosti je temelj zdravega psihičnega razvoja. Občutek varnosti je tesno povezan s kakovostjo odnosov na eni strani – z varno čustveno navezanostjo ter strukturo na drugi strani – s predvidljivimi in jasnimi zahtevami in omejitvami.

Naklonjenost staršev, ljubezen, sprejemanje otroka, takega, kot je, so kvalitete odnosa, ki otroku sporočajo, da je kot človek brezpogojno ljubljen. Družina, ki otroka neguje, ga pestuje, se zanj zanima, ga sliši in upošteva, zagotavlja otroku pogoje, v katerih lahko razvije temeljno zaupanje v svet in ljudi okrog sebe, saj je njegova integriteta spoštovana. Za starše je pomembno, da naklonjenosti ne zamenjajo s popustljivostjo, ljubezni ne z ustrežljivostjo in vljudnostjo, ter sprejemanja otroka, takšnega kot je, ne z izpolnjevanjem vsega, kar otrok zahteva, želi. To vodi v nesamostojnega in čustveno občutljivega otroka, ki ni pripravljen na soočanje z vsakodnevnimi izzivi, frustracijami, nelagodji, kar ga potemtakem dela ranljivega in nezmožnega polno odgovornega življenja v odraslosti.

Zato, da otrok odraste v samostojnega odraslega z neokrnjeno integriteto, je enako pomembno, da je zadovoljena potreba po ljubezni in sprejetju, kot tudi potreba po strukturi, jasnih mejah, ustreznih pričakovanjih. Le te lahko postavijo odrasli, ki se zmorejo sklicevati na avtoriteto lastnih vrednot in prepričanj in se ne zatekajo k zunanjim avtoritetam. Za starše je ključno vedenje, kako v avtentični maniri in z osebno govorico nagovoriti otroka v procesu postavljanja zahtev in omejitev. Obenem pa ohranjati zavedanje, da bo postavljanje strukture, zahtev in meja vodilo v zdrav razvoj samostojnega otroka in kasneje odraslega samo v primeru, da je upoštevana integriteta otroka.

 

 

Prilagoditve