Svetovalna služba

Svetovalna služba v vrtcu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu in za vrtec.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca.

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

S svetovalnim delavcem se lahko posvetujete o:

 • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
 • vzgoji in o otrokovem razvoju,
 • reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini,
 • prehodu in pripravi na vstop v šolo,
 • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk ( težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnost,  agresivnost …),
 • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju,
 • spodbujanje nadarjenega otroka.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice ali po telefonu.

Svetovalna delavka: Nataša Kruh, uni.dipl.psih.
Tel.: 051/611 026;
01/361 90 98

” TO SEM JAZ”

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ

V Vrtcu Medvode se otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih razvoja, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke ter zagotovi dodatna strokovna pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven oddelka.

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in normativi, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna področja vzgoje in izobraževanja.

 

Izvajalka dodatne strokovne pomoči:

 • koordinira pripravo individualiziranega programa ter z njegovo vsebino na začetku šolskega leta seznani starše otroka,
 • organizira in izvaja individualne pogovorne ure za starše,
 • izvaja dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbo o usmeritvi,
 • organizira in vodi sestanke strokovne skupine,
 • izdela končno evalvacijsko poročilo.

 

Dodatno strokovno pomoč v našem vrtcu izvaja ANDREJA MODRIJANČIČ mag.prof.inkl.ped.
Tel.: 031/707 277