Svetovalna služba

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca.

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in s starši. Prizadevamo si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete o:

  • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
  • vzgoji in o otrokovem razvoju,
  • reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini,
  • prehodu in pripravi na vstop v šolo,
  • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnosti, agresivnosti …),
  • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju,
  • spodbujanje nadarjenega otroka.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločite prostovoljno, lahko se zanj dogovorite osebno, po telefonu ali e-pošti.

Svetovalni delavki:

Nataša Kruh, uni.dipl.psih.
Tel.: 051/611 026;
01/361 90 98
Mail: natasa.kruh@vrtec-medvode.si

 

Branka Orož, uni.dipl.soc.ped.
Tel.: 031/669 668
Mail: branka.oroz@vrtec-medvode.si

” TO SEM JAZ”

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ

V Vrtcu Medvode se otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih razvoja nudi dodatna strokovna pomoč.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka.
Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima.

Dodatno strokovno pomoč v našem vrtcu izvajata:

Branka Orož, uni.dipl.soc.ped.
Mail: branka.oroz@vrtec-medvode.si

in

Tina Vehovec, prof.spec. in reh.ped.
Mail: tina.vehovec@vrtec-medvode.si

 

Prilagoditve