Programi

LETNI NAČRT DELA 2023-2024

DODATNE DEJAVNOSTI 2023-24

PREDSTAVITEV  PROGRAMOV  VRTCA

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96) določa temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje. Najpomembnejša naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

ORGANIZIRANOST PROGRAMOV

V vseh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 – 9 ur, in sicer:

 •  programi za otroke od 1. do 3. leta starosti,
 •  programi za otroke od 3. do 6. leta starosti.

Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene (otroci enake starosti), heterogene (otroci različne starosti od 1. do 3. leta ali 3. do 6. leta) in kombinirane oddelke (otroci različne starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, ki imajo dodatno strokovno pomoč.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Okvirni celodnevni program v jasličnih skupinah (od 1 do 3 leta):

 • prihod otrok in individualna igra,
 • zajtrk,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na terasi, igrišču ali v drugih prostorih; med igro imajo otroci ves čas možnost počitka, sadja in napitkov,
 • kosilo,
 • počitek,
 • malica,
 • igra in odhod domov.
Okvirni celodnevni program v predšolskih skupinah (od 3 do 6 let):
 • prihod otrok in igra v manjših skupinah,
 • zajtrk,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na igrišču ali v drugih prostorih; sprehod, obiski zunanjih ustanov, bližnje okolice …; med igro imajo otroci ves čas na razpolago sadje in napitke,
 • kosilo,
 • možnost počitka na ležalnikih ali blazinah, umirjene dejavnosti v manjših skupinah,
 •  malica,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra v manjših skupinah, na igrišču,
 • odhod domov.

ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Vodilo za načrtovanje in vrednotenje ciljev programov je temeljni programski dokument, Kurikulum za vrtce, ki ga je marca leta 1999 sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledimo, ter področja dejavnosti (jezik, družba, narava, matematika, umetnost, gibanje), ki se v aktivni vlogi otrok med seboj prepletajo in povezujejo. Zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti. Posebej poudarja sodelovanje s starši, saj prav povezava vrtec–starši, veliko prispeva k medsebojnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

V izvedbeni kurikul vnašamo tudi obogatitvene programe kot so izleti, lutkovne predstave, prireditve z zunanjimi gosti, delavnice, športna značka Mali sonček …

V našem vrtcu imamo zaposleno športno pedagoginjo, ki vodi gibalni program v vseh starostnih skupinah. Izvaja gibalne urice, nudi pomoč strokovnim delavcem pri izvedbi vseh gibalnih aktivnosti za otroke in izvaja tudi delavnice v popoldanskem času.

Zgodnje učenje angleščine se izvaja za otroke od 4 do 6 leta. V skupinah je poudarek na otrokovem jezikovnem razvoju, ob tem imajo otroci možnost učenja na sebi lasten način, možnosti za raziskovanja, opazovanja, navezovanja stikov ter se razvijati na jezikovnem, čustvenem, socialnem, miselnem in gibalnem področju.
Vodilo uvajanja tujega jezika je igra, ki se prepleta z vsakdanjimi pogovori, pripovedovanjem, opisovanjem, pesmicami, gibanjem in podobnim.

SPECIFIČNI PROGRAMI

V primeru vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelek, izvajamo prilagojeno izvajanje programa in jim nudimo individualno strokovno pomoč.

DODATNI PROGRAMI

Ob obogatitvenih programih, ki so del kurikula, nudi vrtec glede na prostorske možnosti
tudi možnost vključitve otrok v dodatne programe:

 • plesne urice,
 • glasbene urice.

Dodatne programe izvajajo zunanji izvajalci in niso vključeni v ekonomsko ceno programa.
Programi potekajo v popoldanskem času, v manjših skupinah otrok.

Prilagoditve