Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah

4 Apr 2023

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu dne, 24. 3. 2023,  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0941/sklep-o-dolocitvi-cen-vzgojno-varstvenih-programov-vrtca-medvode-in-rezervacijah objavljen Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah.

Novost:

V primeru bolezni ali poškodbe otroka starši lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, ki jih predložijo vrtcu najkasneje tri dni (19. dan odsotnosti otroka) pred začetkom koriščenja rezervacije.

Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi zdravstvenih razlogov v šolskem letu neprekinjeno za najmanj 21 koledarskih dni ter največ 60 koledarskih dni letno. V tem času starši plačajo rezervacijo v višini 50 % zneska, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo o višini plačila staršev.

Lepo pozdravljeni.

Romana Epih, univ.dipl.soc.ped
Ravnateljica
Telefon: 01 361 90 92
GSM: 041 832 812

Prilagoditve