POPRAVEK, 13. 11. 20115; JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

13 Nov 2015

Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH, INTEGRIRANIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL za obdobje 2 let

VABIMO VAS,

da skladno z določili ZJN-2 in v skladu z Razpisno dokumentacijo – navodili oddate svojo ponudbo.

Oddana ponudba se bo štela za  pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje do 23. 11. 2015 do 12.00 ure, na naslov naročnika VRTEC MEDVODE, OSTROVRHARJEVA ULICA 2, 1215  MEDVODE.

Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti na navedeni naslov do zahtevanega datuma in ure.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave na zgoraj navedeni naslov prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne. Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2015 ob 14.00 uri v prostorih naročnika.

Dokumentacija:

–             Razpisna dokumentacija
–             Ponudbeni obrazci
–             Predračun št. 6
–             Ovojnica
–             Obrazci za prijavo s podizvajalci

 

 

Romana Epih, univ. dipl. soc. ped.

                                                                                                                                   ravnateljica

Obrazci za prijavo s podizvajalci 

OVOJNICA

Ponudbena dokumentacija – obrazci VRTEC MEDVODE – popravek 3.11.2015

Predračun st 6 – VRTEC MEDVODE- popravek 13.11.2015

Razpisna dokumentacija – VRTEC MEDVODE-popravek 3.11.2015

 

 

 

 

Prilagoditve